بازدید هیات رئیسه شورای اسلامی و شهرداری شریفیه از آتش نشانی مرکز قزوین

آتش نشانی