بازدید اعضای محترم شورای اسلامی شهر،شهردار محترم و پرسنل محترم شهرداری از پانزدهیمن نمایشگاه خدمات شهری و حمل و نقل تهران