بازدید ریاست محترم فدراسیون ورزش پهلوانی کشور آقای مهندس جوهری و هیات همراه

افتتاح