بر طبق بند12 ماده80 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات بودحه سال 1397 شهرداری شریفیه با درآمدی بالغ بر 104/763/000/000ریال،از درآمدهای پیش بینی شده مبلغ 38/983/000/000ریال اختصاص به اعتبارات جاری و مبلغ 65/780/000/000 ریال اختصاص به اعتبارات عمرانی دارد که با رعایت موضوع ماده 68 قوانین و مقررات شهرداری معادل 37.21 % به هزینه های جاری و 62.79 % به هزینه های عمرانی اختصاص یافته است،پس از بحث و بررسی با موافقت اکثریت اعضای محترم شورای اسلامی شهر مورد تصویب قرار گرفت.