جلسه انجمن کتابخانه های بخش محمدیه با خانم دکتر اسماعیلی مدیرکل کتابخانه های استان قزوین و بازدید از زمین پیشنهادی شورای اسلامی شهر و شهرداری شریفیه جهت احداث کتابخانه عمومی شهر