جلسه معتمدین پلیس با حضور اعضای شورای اسلامی شهر در خصوص حل معضلات اجتماعی شهر شریفیه