32– اعضاي كميسيون حقوقي -فرهنگي و اجتماعي: آقايان علي اكبر كرمي (رئيس) حسن بهتويي (نايب رئيس) آيت نظري اصل (منشي)
33– اعضای كميسيون برنامه و بودجه و عمران شهري : آقايان آيت نظري اصل (رئيس) احمد قدوسيان (نايب رئيس) حيدر حسنلي (منشي)
34– با عنايت به تبصره بند ز ماده 3 شرح وظايف و تعداد و تركيب و چگونگي اداره كميسيون هاي شوراهاي اسلامي مصوب 85/12/10 شوراي عالي استان ها و بنا به ضرورت و تناسب با حجم برنامه ها و فعاليت ها 2 كميسيون (1) كميسيون ورزش و جوانان (2) كميسيون بهداشت و درمان و همچنين 2 كميته (1) كميته تخصصي شورا ياري (2) كميته تخصصي بانوان زير نظر كميسيون فرهنگي – حقوقي و اجتماعي فعاليت خود را آغاز خواهند كرد.
35– اعضای كميسيون ورزش و جوانان آقايان حسن بهتويي(رئيس) احمد قدوسيان (نايب رئيس) علي اكبر كرمي (مخبر و منشي)
36– اعضای كميسيون بهداشت و درمان : آقايان حيدر حسنلي (رئيس) حسن بهتوئي (نايب رئيس) آيت نظري اصل(منشي)
37– نامه شماره الف/5393/26 مورخ 96/6/25 شهردار محترم درخصوص اينكه با عنایت به درخواست خانم روحيه كلانتري ، احدی از شهروندان مبنی بر عودت وجه به مبلغ *000/000/1*ریال بابت عوارضات سند مالکیت با توجه به تسویه بدهی ملکی نامبرده ، شهرداری در نظر دارد مبلغ *1/000/000*ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 20 دیون پرداخت و هزینه نماید ، موضوع در جلسه مطرح و مورد موافقت اعضاء قرار گرفت. ضمناً اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار گردد.
38– نامه شماره الف/26/ 5392 مورخ 96/6/25 شهردار محترم درخصوص درخواست آقاي مرادعلي علي پور ، احدی از شهروندان مبنی بر عودت وجه به مبلغ *1/300/000*ریال بابت عوارضات سند مالکیت با توجه به تسویه بدهی ملکی نامبرده ، شهرداری در نظر دارد مبلغ *1/300/000*ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 20 دیون پرداخت و هزینه نماید ، موضوع در جلسه مطرح و مورد موافقت اعضاء قرار گرفت. ضمناً اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار گردد.