62– مقرر گردید جلسه ای با حضور مدیر عامل محترم آبفای استان در خصوص مصوبات مورخ 93/4/07 فرمانداری شهرستان البرز در خصوص اجرای خط انتقال 600 آب شرب از شریفیه به مهرگان در دفتر مدیر عامل هماهنگ گردد .
63– مقرر گردید از مدیر کل میراث فرهنگی استان و شهرستان البرز در خصوص حمام عمومی ، تپه باستانی ، قنات شهر و میراث فرهنگی در جلسه آینده شورا دعوت بعمل آید .
64– مقرر گردید از شورای کشاورزی در جلسه آتی شورا در خصوص بهره برداری از تصفیه خانه بصورت تعاونی کشاورزی دعوت بعمل آید .
65– نامه شماره الف/5750/18 مورخه 96/7/04 شهردار محترم ، به استناد قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و بر اساس طرح جامع مصوب شهر ، این شهرداری در نظر دارد نسبت به تملک سه قطعه زمین به شرح نقشه و مشخصات پیوست با کاربری فضای سبز جهت احداث پارک محله ای در سه نقطه شهر اقدام نماید . پرداخت حقوق مالکان به شرح ذیل خواهد بود :
الف : واگذاری عوض اراضی تملک شده از اراضی مشابه متعلق به شهرداری با نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری و با تصویب شورای اسلامی شهر
ب : تعیین بهای عادلانه اراضی توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری و پرداخت آن بصورت نقدی پس از تصویب شورای اسلامی شهر
موضوع در جلسه مطرح و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع داده شد