69ـ نامه شماره 5942 مورخ 96/7/12 شهردار محترم درخصوص اينكه شهرداري درنظر دارد نسبت به فروش دو دستگاه خاور به علت مستهلك شدن عمر مفيد و باتوجه به كمبود نقدينگي و كاهش اعتبارات با قيمت كارشناسي و از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد ، موضوع در جلسه مطرح و مورد تصويب اعضاي شورا قرار گرفت.

70ـ نامه شماره 5945 مورخ 96/7/12 شهردار محترم درخصوص اينكه شهرداري درنظر دارد باتوجه به داشتن قير در كارخانه آسفالت شهرداري اقباليه و احتياج مبرم به ترميم مابقي ترانشه هاي سطح شهر ماندد منطقه آذران و ضلع شمال شهر (كوي مهديه ) با اعتباري بالغ بر *300/000/000* ريال از محل اعتبارات وظيفه عمران شهري ذيل برنامه 303000 پروژه ترميم ترانشه هاي سطح شهر نسبت به پخش آسفالت ، از طريق استعلام بهاء به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد ،‌ موضوع در جلسه مطرح و مورد تصويب اعضاي شورا قرار گرفت.

71ـ نامه شماره 5942 مورخ 96/7/12 شهردار محترم درخصوص اينكه با عنايت به درخواست واحد فني و عمراني ، شهرداري درنظر دارد راساً نسبت به ساخت سايه بان جهت خط تاكسيراني شريفيه به قزوين با اعتباري بالغ بر *90/000/000* ريال از محل اعتبارات عمران شهري رديف 523000 اقدام نمايد ، موضوع در جلسه مطرح و مورد تصويب اعضاي شوراي شهر قرار گرفت. ضمناً اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار گردد.

72- مقرر گرديد باتوجه به هماهنگي بين همكاران شورا ، جلسات روز يكشنبه ملاقات عمومي در روزهاي شنبه برگزار گردد.

73- نامه شماره 4913/11 مورخ 96/7/11 فرماندار محترم شهرستان البرز درخصوص بند 22 صورتجلسه شماره 6 در اجراي ماده 90 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي در رابطه با تاخير و غيبت اعضاي شورا نظر فرماندار محترم تامين گرديد