74-مقرر گردید شهردار محترم از دفتر معاونت عمرانی استانداری از اداره اوقاف استان و بنیاد شهید استان در جلسه روز چهارشنبه در خصوص ساماندهی آرامستان 96/7/26 دعوت بعمل آید
75-مقرر گردید با توجه به درخواست مدیر کل میراث فرهنگی استان در خصوص مشکلات حمام از بخشدار محمدیه و شهردار محترم در جلسه روز شنبه 96/7/22 دعوت بعمل آید
76-نامه شماره الف/5750/18 مورخ 94/7/04 شهردار محترم به استناد قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و بر اساس طرح جامع مصوب شهر، شهرداری درنظر داردنسبت به تملک سه قطعه زمین به شرح نقشه ومصوبات پیوست با کاربری فضای سبز جهت احداث پارک محله ای در سه نقطه شهر قدام نمایند،پرداخت حقوق مالکان به شرح ذیل خواهد بود:
الف:واگذاری عوض اراضی تملک شده از اراضی مشابه متعلق به شهرداری با نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری و با تصویب شورای اسلامی شهر.
ب:تعیین بهای عادلانه اراضی توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری و گرداخت آن بصورت نقدی پس از تصویب شورای اسلامی شهر .
موضوع در جلسه مطرح و مورد تصويب اعضاي شورا قرار گرفت.
77-نام شماره الف/6017/26 مورخ 96/7/16 شهردار محترم با توجه به درخواست شرکت نیک راه الوند و با عنایت به بررسی صورت گرفته صورت وضعیت ها،و نظر به اینکه شرکت نیکراه الوند گواهی ثبت نام ارزش افزوده سالهای 1393 و 1394 را ارائه نموده است . این شهرداری در نظر دارد نسبت به پرداخت مبلغ 25/411/383 ریال ارزش افزوده قرارداد مذکور در سالهای 1393 و 1394 پرداخت و هزینه نماید . لطفا ضمن بررسی مجوز مربوطه از محل اغتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 309000 دیون پیش بینی نشده پروژهای عمرانی صادر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد. موضوع در جلسه مطرح و مورد تصويب اعضاي شورا قرار گرفت.
78-نامه شماره الف/6016/26 مورخ 96/7/16 شهردار محترم،با عنایت به خواست آقای شمس امیری سوخته کش مبنی بر داشتن فرزند معلول و عدم توانایی پرداخت عوارض خودرو،خواهشمند است نسبت به مساعدت مالی مبلغ 4250000 ریال از ماده 17 اقدام گردد.لطفا ضمن بررسی مجوز مربوطه صادر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد . موضوع در جلسه مطرح و مورد تصويب اعضاي شورا قرار گرفت.
79-نامه شماره الف/6003/26 مرخ 96/7/16 شهردار محترم با عنایت به ارائه صورت وضعیت قطعی پروژه احداث فاز دوم بوستان یاس شریفیه به شماره قرارداد 5780 مورخ 94/08/10 به پیمانکاری شرکت بناسازان نقشینه که به مبلغ 3/627/858/049 ریال که مورد تایید واحد فنی و عمرانی
میباشد و با توجه به پیش بینی اعتبار به مبلغ 200/000/000 ریال در بودجه سال 1396،این شهرداری درنظر دارد مابه التفاوت این مبالغ برابر با 277/858/049 ریال را از محل اعتبارات وشیفه عمران شهری ذیل برنامه 306000 تکمیل بوستان یاس پرداخت و هزینه نماید .لطفا ضمن بررسی مجوز مربوطه صادر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پایدار خواهد شد . که در کمیسیون عمران مورد بررسی و تایید قرار گرفته بود در جلسه مطرح و مورد تصويب اعضاي شورا قرار گرفت.
80-نامه شماره الف/6049/26 مورخ 96/7/17 شهردار محترم با عنایت به درخواست مدیر محترم شهرسازی و معماری دبیر کمیسیون ماده صد،در خصوص پرداخت حق الزحمه اعضای کمیسیون در شش ماه اول سال 1396 به مبلغ 57/360/000 ریال،این شهرداری در نظر دارد مبلغ موصوف را از محل اعتبارات وظیف خدمات شهری ماده 5 پرداخت و هزینه نماید،لطفا ضمن بررسی مجوز مربوطه صادر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید بدیهی است اعتبار لازم در متمم یا اصلاحیه بودجه پادار خواهد شد. موضوع در جلسه مطرح و مورد تصويب اعضاي شورا قرار گرفت.