81-مقرر گردید شورای اسلامی شهر و میراث فرهنگی استان مکاتبات و پیگیری های لازمه را از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت اخذ اعتبارات دولتی جهت تکمیل حمام و بافندگان فرش انجام دهند.
82-مقرر گردید با توجه به خدمات ارزنده مرحوم شیخ اصفهانی پدر شهید در پروسه های عمرانی شریفیه از قبیل احداث چندین مسجد و حمام قدیمی،این بنا(حمام) بنام ایشان نامگذاری گردد .