88-شماره الف/6214/35 مورخ 96/7/23 شهردار محنرم به منظور اجرای آیین نامه انضباطی حمل و نقل همگانی و حل مشکلات ترافیکی شهر یک نماینده معرفی نماید که موضوع در جلسه مطرح و مورد تصويب اعضاي شورا قرار گرفت همچنین آقای حسن بهتویی بعنوان نماینده شورا معرفی گردید
89-شماره الف/6003/26 و نامه 2/4/ش کمیسیون عمران مورخ 96/6/27 صورت وضعیت قطعی پروژه احداث فاز دوم بوستان یاس شریفیه به شماره قرارداد 5780 مورخ 94/8/10 بناسازان نقشینه که به مبلغ 3/627/858/049 ریال که مورد تایید واحد فنی و عمرانی میباشد و با توجه به پیش بینی اعتبار به مبلغ 200/000/000 ریال در بودجه سال 1396،این شهرداری درنظر دارد مابه التفاوت این مبالغ برابر با 277/858/049 ریال را از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 306000 تکمیل بوستان یاس پرداخت و هزینه نماید .بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پایدار خواهد شد،و نامه 2/4/ش کمیسیون عمران مورخ 27/6/96 مورد بررسی و تایید قرار گرفته بود در جلسه مطرح و مورد تصويب اعضاي شورا قرار گرفت.
90-مقرر گردید مبلغ 50000000 ریال از بودجه شورا به شماره حساب 0102255293002 شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد
91-مقرر پردید آقای کرمی رئیس کمیسون فرهنگی ظرف مدت یکماه نسبت به پیگیر اساسنامه شورا یاری و مشورت با شهردار و شوراهای شهرهای همجوار اقدام نمایند.