92-مقرر گردید اداره ورزش و جوانان شهرستان  البرز یک نفر نماینده متعهد و توانمند در امر ورزش معرفی نمایند