93– مقرر گردید آقای بهتویی پیگیری لازمه را در اسرع وقت در خصوص جلسه فوق العاده با مدیرعامل برق استان با موضوع جابجایی نیروهای برق بلوار امام علی(ع) ضلع شمالی انجام دهد.