97– مقرر گردید آقای آیت نظری اصل نماینده شورا در خصوص پیگیری مشکلات مسجد امام حسین و معابر همجوار با مسجد امام حسین(ع) باشند.
98– نامه شماره الف/6669/26 مورخ 96/8/10 شهردار محترم در خصوص ساخت و تکمیل ایستگاه آتش نشانی شهرداری شریفیه با اعتباری بالغ بر 4/900/000/000 ریال که از طریق مناقصه عمومی از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ردیف 304000 هزینه نماید در جلسه مطرح و مورد تصویب شورا قرار گرفت
99– نامه شماره الف/6598/18 مورخ 96/8/08 شهردار محترم در خصوص پیگیری وضعیت یک نقطه از مسیر،نرسیده به تقاطع بلوار شهید بهشتی مقابل شرکت کاریزان موتور که به علت محدودیت های زیرسازی جاده قدیم،فرونشستی وجود دارد که در مواقع بارندگی موجب آبگرفتگی و ایجاد خطر برای رانندگان عبوری می گردد در جلسه مطرح و آقای حسن بهتویی بعنوان نماینده شورا جهت پیگیری این نامه انتخاب شد.