105- مقرر گردید کارگروهی جهت بررسی و حل مشکلات رانندگان با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار و کارشناس امور حمل و نقل و نماینده شورای رانندگان تشکیل گردد
106- نامه شماره الف/7077/26 مورخ 96/8/29 شهردار محترم با عنایت به درخواست خانم حوریه حیدری احدی از شهروندان مبنی بر عودت وجه به مبلغ 2/000/000 ریال بابت عوارضات سند مالکیت با توجه به تسویه بدهی ملکی نامبرده،این شهرداری در نظر دارد مبلغ 2/000/000 ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 20 دیون پرداخت و هزینه نماید . لطفا ضمن بررسی مجوز صادر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید . بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
107- مقرر گردید طرحی برای تشویق رانندگان که دارای عملکرد مناسب بودند و همچنین الکترونیکی کردن پرداخت کرایه حمل ونقل آماده گردد و آقای آیت نظری جهت پیگیری معرفی گردیدند.
108- صورتجلسه کمیسیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی با موضوع مصلّی که در مورخ 96/7/30 برگزار گردیده بود در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
109- نامه شماره الف/7107/26 مورخ 96/8/30 شهردار محترم ،به منظور تکمیل اجرای ترمیم ترانشه ها و آسفالت معابر شهر نسبت به خرید 200 تن آسفالت ،با استناد به ماده 19 آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 1364/4/12 کمیسیون مشترک کشور از طریق شهرداری شهر الوند با مجوز مربوطه صادر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
110 – مقرر گردید مبلغ 40/000/000 ریال از بودجه شورا به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.
111- مقرر گردید کمیسیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی ،کمیته تخصصی شورا یاری و کمیته تخصصی بانوان را فعال گرداند و در جلسه 8 آذر ماه گزارش به صحن شورا ارائه داده شود.
112 – مقرر گردید کمیسیون بهداشت و درمان با همکاری کمیته تخصصی بانوان جلسه ای را با مرکز سلامت شهرستان البرز برگزار کنند و تا آخر آذر ماه گزارش را به صحن شورا ارائه دهند.