115 – مقرر گردید آقای حیدر محمد حسن لی پیگیر برای برگزاری جلسه ای با شورای اسلامی شهر و شهردار محترم محمدیه جهت حل مشکلات باغات شرقی شهر شریفیه انجام دهند.
116 – مقرر گردید روزهای دوشنبه جلساتی با حضور کارشناسان ذی صلاح در خصوص بررسی برنامه توسعه راهبردی به مدت یکماه برگزار گردد . ضمنا حضور آقای شهردار در این جلسه الزامی است که این بند مصوبه به تصویب اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر رسید.