120– بازگشت به نامه شماره 6320/11 مورخ 96/09/19 فرمانداری شهرستان البرز با موضوع رای هیات تطبیق مصوبات شهرستان البرز به تاریخ 96/06/13 در خصوص مصوبه 108 شورای اسلامی شهر شریفیه،یک برگ صورتجلسه کمیسیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر با موضوع مصلّی بپیوست به حضورتان ارسال می گردد.