138- نامه شماره الف/26/8230/96 مورخ 96/10/13 شهردار محترم،با عنایت به ارائه صورت وضعیت قطعی پروژه پیاده رو سازی خیابان ولیعصر(عج) به شماره قرارداد 4397 مورخ 95/06/21 به پیمانکاری شرکت ثمین راه آتیه سازان که مبلغ 182/943/640/1 ريال که مورد تائید واحد فنی و عمرانی می باشد و با توجه به عدم پیش بینی اعتبار در بودجه سال 96،این شهرداری در نظر دارد مابه التفاوت این مبلغ با صورت وضعیت ماقیل قطعی(1/566/135/615) برابر با 74/807/567 ريال را از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 303000 پیاده رو سازی خیابان ولیعصر پرداخت و هزینه نماید.لطفا ضمن بررسی مجوز مربوطه صادر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری ارجاع داده شد.