جلسه 49 – 30 دی 96 – مصوبه 147

جلسه 49 – 30 دی 96 – مصوبه 147

147- مقرر گردید مبلغ 50/000/000 ریال از بودجه شورا به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.

نظر دهید !!!

نظر شما برای “جلسه 49 – 30 دی 96 – مصوبه 147”

قالب وردپرس