151- نامه شماره 16/م/7935 ش مورخ 96/11/02 شهردار محترم در خصوص جدول گذاری کوچه آذران6 پیاده رو آقای حسن پور پیشنهاد شهرداری که آن قسمت از جداول اجرا شده در زمین آقای بهتویی و حسن پور جمع آوری و متناسب با بر ساختمان های موجود اجرا شود در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
152- نامه شماره الف/26/8651 مورخ 96/10/27 شهردار محترم در خصوص تعرفه بهای خدمات و عوارض شهرداری سال 1397 پس از بررسی و اعمال تغییرات در جلسات شورا به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رسید.