153- نامه شماره الف/26/8950 مورخ 96/11/07 شهردار محترم،با استناد به آئین نامه مواد 16 و 17 بودجه سال جاری نسبت به مشارکت در برگزاری مسابقات فوتسال دهه فجر با اعتباری بالغ بر بیست میلیون ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ذیل برنامه ماده 17 ردیف 417702 اقدام نماید،در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شواری اسلامی شهر قرار گرفت.
154- نامه شماره 7498/11 مورخ 96/11/07 فرمانداری محترم با موضوع رای هیات تطبیق مصوبات شهرستان البرز به تاریخ 96/11/05 ،در خصوص بند 141 صورتجلسه 47 با موضوع مساعدت مالی به نمایندگی آستان قدس رضوی از محل اعتبارات ماده 17به اطلاع می رساند با توجه به وضعیت مناسب مالی آستان قدس رضوی و نظر به اعلام اظهارات مسئول نمایندگی دفتر شهرستان در مراسم افتتاحیه مبنی بر اعلام آمادگی کمک به سایر افراد و ارگانها پرداخت مبلغ مذکر از محل اعتبارات شهری فاقد توجیه قانونی می باشد،در جلسه مطرح و رای هیات محترم تطبیق تامین میگردد.
155- نامه شماره 7502/11 مورخ 96/11/07 فرمانداری محترم با موضوع رای هیات تطبیق مصوبات شهرستان البرز به تاریخ 96/11/05،در خصوص متن مذاکرات صورتجلسه 48 با موضوع انتخاب و معرفی آقای محسن بهتویی بعنوان مسئول ورزشی و رابط هیات های ورزشی شهر شریفیه به اطلاع می رساند اقدام شورا در این رابطه مغایر با شرح وظایف قانونی شورا موضوع ماده 80 شوراهای اسلامی کشور و خارج از حدود و اختیارات قانونی شورا اعلام می گردد، در جلسه مطرح و رای هیات محترم تطبیق تامین میگردد.