158- نامه شماره الف/9014/18 مورخ 96/11/09 شهردار محترم در خصوص برگزاری جلسه با موضوع طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی جهت دریافت تسهیلات قرض الحسنه به شهرداریها در جلسه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.