159- نامه شماره 96/9295/26 مورخ 96/11/18 شهردار محترم،درخواست اقای حسن خمسه(فرزند عزت) مبنی بر کمک و مساعدت در پرداخت عوارض ملکی(پرونده شماره5542) با توجه به اینکه نامبرده تحت پوشش اداره بهزیستی البرز میباشند(تصویر آن در پیوست نامه)،این شهرداری در نظر دارد با استناد به قانون برنامه ششم توسعه که اذعان می دارد افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی از پرداخت عوارض برای یکبار معاف می باشند و با توجه به اینکه نامبرده توان استفاده از تسهیلات مربوطه را ندارد،نسبت به محاسبه بدهی ایشان در قالب قانون مذکور اقدام نماید،بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

*نامه شماره 11/8161 مورخ 96/11/26 فرمانداری محترم با موضوع رای هیات تطبیق در خصوص بند 159 صورتجلسه 57 مورخ 96/11/18 این مصوبه ملغی و رای هیات محترم تطبیق تامین می گردد.*

160- نامه شماره 26/9294 مورخ 96/11/18 شهردار محترم،شهرداری با استناد به نامه شماره 10748/م/79 مورخ 96/10/10 دبیر کمیته و معاون امور عمرانی استانداری و صورتجلسه شماره 36407 مورخ 96/9/07 شورای امنیت کشور و مصوبات نامه شماره 1920/م/795 مورخ 96/10/26 فرمانداری شهرستان البرز و نامه شماره 1989/م/795 مورخ 96/11/10 فرمانداری شهرستان البرز و نامه شماره 240167/4م/96 مورخ 96/11/03 اداره اطلاعات شهرستان البرز،در نظر دارد نسبت به انعقاد قرار داد با شرکت بهران پارسیان از طریق ترک تشریفیات در خصوص نصب دوربین های ترافیکی و امنیتی در سطح شهر شریفیه با اعتباری بالغ بر 2/000/000/000 ریال از محل اعتبارات عمران شهری ذیل برنامه 30310 اقدام نماید. بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد در جلسه مطرح شد که اعضای محترم با قسمت انعقاد قرار داد با ترک تشریفات مخالف بوده و با قید برگزاری مناقصه عمومی مورد موافت اعضای شورای اسلامی قرار گرفت.

*نامه شماره 11/8161 مورخ 96/11/26 فرمانداری محترم با موضوع رای هیات تطبیق در خصوص بند 160 صورتجلسه 57 مورخ 96/11/18 به مصوبه 175 صورتجلسه 61 ارحاع شود.*

161- نامه شماره 26/9225 مورخ 96/11/16 شهردار محترم،درخواست آقای مرتضی حیدریان مبنی بر کمک و مساعدت مالی این شهرداری در نظر دارد مبلغ 3/000/000 ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 17 هزینه نماید، بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
162- مقرر گردید آقای حسن بهتویی نماینده شورا در خصوص پیگری انشعابات آب،برق و گاز دامداران شهر شریفیه شوند.
163- پیرو جلسه کمیسیون حمل و نقل مورخ 96/11/14 مصوبات این کمیسیون به شرح ذیل:
1) وانت داران از بلندگو در ساعات خاص: الف)شش ماهه اول سال صبح 9:30 الی اذان ظهر و بعد از ظهر از ساعت 16:30 الی اذان مغرب و عشاء
ب)شش ماه دوم سال از ساعت 9 صبح الی اذان ظهر و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 19 با هماهنگی واحد حمل و نقل و تعهدات خاص استفاده نمایند
2) وانت داران در نزدیکی مغازه های مرتبط با صنف مورد نظر توافق ننمایند و اقدام به فروش نکنند
3) وانت داران ساماندهی شده از واحد حمل و نقل شهرداری مجاز به تردد در سطح شهر را خواهند داشت
در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت و مصوبه 163 منوط به تایید شهردار محترم و واحد حمل و نقل شهرداری می باشد.

*نامه شماره 11/8161 مورخ 96/11/26 فرمانداری محترم با موضوع رای هیات تطبیق در خصوص بند 163 صورتجلسه 57 مورخ 96/11/18 بندهای 1 و 2 این مصوبه ملغی و رای هیات محترم تطبیق تامین می گردد.*

164- مرخصی آقای شهردار در تاریخ 96/11/23 بمدت یک روز در جلسه مطرح و مورد موافقت اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.