165- نامه شماره 26/9437 مورخ 96/11/24 شهردار محترم،در خواست آقای سید ابوالفضل پرپینچی احدی از شهروندان مبنی بر عودت وجه به مبلغ 500/000 ریال بابت عوارضات سند مالکیت با توجه به تسویه بدهی ملکی نامبرده،این شهرداری در نظر دارد مبلغ 500/000 ریال از محل اعتبارات وظیف خدمات شهری ماده 20 دیون پرداخت و هزیه نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد،در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
166- نامه شماره 26/9415 مورخ 96/11/23 شهردار محترم،با توجه به نامه شماره 65/302/307/555/م ز مورخ 96/11/17 فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج شهید مطهری شهر شریفیه،مبنی بر اجاره ساختمان جهت افتتاح پایگاه بسیج شهید حججی،این شهرداری در نظر دارد نسبت به رهن یک باب ساختمان در محله مهاجرانی به مدت یک سال با اعتباری بالغ بر 60/000/000 ریال از محل اعتبارات خدمات شهری ماده 4 ردیف 204401 اقدام نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد،در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

*نامه شماره 8337/11 مورخ 96/12/05 فرمانداری محترم با موضوع رای هیات تطبیق مصوبات شهرستان البرز به تاریخ 96/11/30 در خصوص بند 166 صورتجلسه 59 مورخ 24/11/96 ارجاع شود به مصوبه 184 صورتجلسه 63 شورای اسلامی شهر شریفیه*

167- نامه شماره 26/9414 مورخ 96/11/23 شهردار محترم،با توجه به نامه شماره 6549/10/927 مورخ 96/11/21 اداره بهزیستی شهرستان البرز در خصوص آقای داود نوع بشر،باکد معلولیت 2776104233 ، این شهرداری در نظر دارد نسبت به بخشودگی عوارض به مبلغ 3/000/000 ریال از کدهای درآمدی 3115 و 1204 از محل اعتبارات ماده 17 ردیف 417703 اقدام نماید. بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد،در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

*نامه شماره 8337/11 مورخ 96/12/05 فرمانداری محترم با موضوع رای هیات تطبیق مصوبات شهرستان البرز به تاریخ 96/11/30 در خصوص بند 167 صورتجلسه 59 مورخ 96/11/24 ارجاع شود به مصوبه 185 صورتجلسه 63 شورای اسلامی شهر شریفیه*

168- نامه شماره 26/9413 مورخ 96/11/23 شهردار محترم،با توجه به درخواست شماره 9277 مورخ 96/11/18 آقای مانی یوسفیان گواسرایی مبنی بر داشتن چندین مورد حکم قهرمانی و نیاز به کمک مالی،این شهرداری در نظر دارد نسبت به مساعدت مالی در خصوص هزینه های ورودی مسابقات وشو با اعتباری بالغ بر 3/000/000  ریال از محل اعتبارات ماده 17 ردیف 417702 اقدام نماید، بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد،در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
169-کلیات بودجه سال 97 شورای اسلامی شهر به مبلغ 1168000000 ریال در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.