170- پیرو بررسی تراز مالی شش ماه اول سال 96 شهرداری در جلسه شماره 27 شورای اسلامی شهر مورخ 96/8/13 که در همان جلسه به تایید اعضای شورای اسلامی شهر رسیده بود در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
171- بودجه سال 97 شورای اسلامی شهر پس از بحث بررسی و تبادل نظر مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.