172- مقرر گردید مبلغ 5/000/000 ریال از بودجه شورا جهت تنظیم بودجه سال 97 شورای اسلامی در قالب قرار داد به آقای سعید رشوند پرداخت گردد.
173- مقرر گردید مبلغ 70/000/000 ریال از بودجه شورا به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.
174- نامه شماره 8161/11 مورخ 96/11/26 فرمانداری محترم با موضوع رای هیات تطبیق در خصوص بند 159 صورتجلسه 57 مورخ 96/11/18 شورای اسلامی شهر شریفیه با موضوع مساعدت به آقای حسن خمسه در پرداخت عوارضات ملکی در جلسه مطرح و رای هیات محترم تطبیق تامین می گردد.
175- نامه شماره 8161/11 مورخ 96/11/26 فرمانداری محترم با موضوع رای هیات تطبیق در خصوص بند 160 صورتجلسه 57 مورخ 96/11/18 شورای اسلامی شهر شریفیه با موضوع نصب دوربین های ترافیکی و امنیتی از طریق مناقصه عمومی در جلسه مطرح و مقرر گردید جهت بررسی نحوه انجام قرار داد اعضای محترم شورا آقایان علی اکبر کرمی و آیت نظری اصل نسبت به این موضوع تحقیق و بررسی بیشتر انجام دهند و تصمیم در این مورد به جلسه بعد موکول گردید.
176- نامه شماره 8161/11 مورخ 96/11/26 فرمانداری محترم با موضوع رای هیات تطبیق در خصوص بند 163 صورتجلسه 57 مورخ 18/11/96 شورای اسلامی شهر شریفیه با موضوع مصوبات جلسه کمیسیون حمل و نقل مورخ 96/11/14 در جلسه مطرح و رای هیات محترم تطبیق تامین می گردد.
177- نامه شماره 26/8697 مورخ 96/10/30 شهردار محترم،بودجه پیشنهادی شهرداری در سال 97 با درآمدی بالغ بر 104/763/000/000ریال،از درآمدهای پیش بینی شده مبلغ 38/983/000/000ریال اختصاص به اعتبارات جاری و مبلغ 65/780/000/000 ریال اختصاص به اعتبارات عمرانی دارد که با رعایت موضوع ماده 68 قوانین و مقررات شهرداری معادل 37.21 % به هزینه های جاری و 62.79 % به هزینه های عمرانی اختصاص یافته است،پس از بحث و بررسی با موافقت اکثریت اعضای محترم شورای اسلامی شهر مورد تصویب قرار گرفت.
178- نامه شماره 26/9450 مورخ 96/11/24 شهردار محترم،با استناد به بند 7 فصل سوم بخشنامه بودجه سال 1397 و بمنظور ضابطه مند نمودن کمک شهرداری ها به بخش خصوصی و عمومی ،آئین نامه پشنهادی ماده 16 و 17 شهرداری با مبلغ کل 775/000/000 ریال در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی مورد تصویب اعضای شواری اسلامی شهر قرار گرفت.