189- نامه شماره 26/9716 مورخ 96/12/05 شهردار محترم،در خصوص اجرای پروژه ترمیم جداول سطح شهر از طریق مناقصه عمومی ذیل برنامه 303000 با اعتباری بالغ بر 1/500/000/000 ریال،پس از بحث و بررسی در کمیسیون عمران در مورخ 96/12/09 در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
190- نامه شماره 26/9642 مورخ 96/12/02 شهردار محترم،با استناد ماده3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک نسبت به تملک آقایان تقی ملا عبدالعلیها به شماره پرونده 23 به متراژ 99/60 متر مربع و آقای محرم نظری یزبری به شماره پرونده 22 به متراژ 100/20 متر مربع از طریق توافق بعمل آمده با اعتباری بالغ بر 300/000/000 ریال جهت اتصال خیابان جهان آراء به خیابان انتفاضه از برنامه 301000 ردیف طرح تملک اراضی مورد نیاز اقدام نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بوجه پادار خواهد شد، در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
191- نامه شماره 26/9918 مورخ 96/12/09 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری یک قطعه زمین به متراژ تقریبی 20 متر بر اساس قیمت کارشناسی جهت نصب کانکس به منظور ساخت سنگ مزار به آقای حسن قمری به مدت یکسال اقدام نماید، بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بوجه پادار خواهد شد، در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلام شهر قرار گرفت.
192- مقرر گردید نامه ای که به فرمانده سپاه شهرستان جهت هماهنگی برای افتتاح پایگاه بسیج شهید حججی ارسال گردیده،به شهرداری و فرمانداری نیز ارسال گردد.
193- نامه شماره 26/9919 مورخ 96/12/09 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد نسبت به بکارگیری یک نفر نیروی کارشناس عمران از محل اعتبارات عمرانی در پروژه های عمرانی شهر شریفیه با اعتباری بالغ بر 220/000/000 ریال از طریق استعلام بها به مدت یک سال اقدام نماید، بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بوجه پادار خواهد شد،در جلسه مطرح و جهت بحث و بررسی به کمیسیون عمران ارجاع داده شد.