کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری با ریاست آقای آیت نظری اصل با حضور اعضای محترم کمیسیون عمران و آقای مهندس کهن نیا معاونت عمرانی شهرداری و آقای مهندس بهنامی کارشناس واحد عمرانی شهرداری با موضوع اجرای پروژه ترمیم جداول سطح شهر تشکیل گردید

IMG_4138