پیرو جلسه 27 مورخ 96/8/13 و همچنین مصوبه 170 جلسه 60 مورخ 96/11/28 شورای اسلامی شهر تراز مالی شش ماهه اول سال 1396 شهرداری شریفیه مورد بحث و تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری برطبق بند10 ماده80 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات با موافقت اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر شریفیه مورد تصویب قرار گرفت.

تراز آزمایشی شش ماهه اول سال 1396 شهرداری شریفیه ShahrdariSharifieh