آرشیو : مصوبات

جلسه شماره 26– 09/ آبان ماه/ 1400 – مصوبه شماره 70-71-72-73

جلسه شماره 26– 09/ آبان ماه/ 1400 – مصوبه شماره 70-71-72-73

06 نوامبر 2021

70 – به استناد نامه شماره 2209 /1400 مورخ 08 / 08/ 1400 شهردار محترم؛ با توجه به صورتجلسه ستاد ساماندهي شئون فرهنگي شهرستان البرز ...

جلسه شماره 25 – 05/ آبان ماه/ 1400 – مصوبه شماره 63-64-65-66-67-68-69

جلسه شماره 25 – 05/ آبان ماه/ 1400 – مصوبه شماره 63-64-65-66-67-68-69

06 نوامبر 2021

63 – به استناد نامه شماره 2132 /1400 مورخ 04 / 08/ 1400 شهردار محترم؛ درخواست فرمانده محترم حوزه مقاومت بسيج شهيد مطهري منضم به ...

جلسه شماره 24– 27/ مهرماه/ 1400 – مصوبه شماره 61-62

جلسه شماره 24– 27/ مهرماه/ 1400 – مصوبه شماره 61-62

30 اکتبر 2021

61 – به استناد نامه شماره 2088 /1400 مورخ 27 / 0 7/ 1400 شهردار محترم؛ و با توجه به صورتجلسه كميته اجرائي مركز يادگيري ...

جلسه شماره 23– 25/ مهرماه/ 1400 – مصوبه شماره 59-60

جلسه شماره 23– 25/ مهرماه/ 1400 – مصوبه شماره 59-60

30 اکتبر 2021

59 – مقرر گردید تا مورخ 1400/08/01کلیه مطالبات پیمانکار خدمات شهری و تسویه حساب کارگران برابر قانون توسط شهردار محترم و پیمانکار با کارگران تا ...

جلسه شماره 22– 21/ مهرماه/ 1400 – مصوبه شماره 51-52-53-54-55-56-57-58

جلسه شماره 22– 21/ مهرماه/ 1400 – مصوبه شماره 51-52-53-54-55-56-57-58

30 اکتبر 2021

51 – مقرر گردید جهت تامین روشنایی سطح شهر و همکاری با اداره برق، شهردار محترم نهایت مساعدت را با اداره برق محمدیه صورت پذیرد. ...

جلسه شماره 21– 18/ مهرماه/ 1400 – مصوبه شماره 49-50

جلسه شماره 21– 18/ مهرماه/ 1400 – مصوبه شماره 49-50

16 اکتبر 2021

49 – مقرر گردید به استناد نامه شماره 1725 / 1400 / ص مورخ 20 / 06 / 1400 شهردار محترم،  با توجه به ارائه ...

جلسه شماره 20– 14/ مهرماه/ 1400 – مصوبه شماره 47-48

جلسه شماره 20– 14/ مهرماه/ 1400 – مصوبه شماره 47-48

16 اکتبر 2021

47 – مقرر گردید با توجه به مشکلات مردمی در خصوص نبود برخی نیروهای شهرداری در واحد هنگام مرخصی هریک از مسئولین واحدها نیروی جایگزین ...

جلسه شماره 19– 11/ مهرماه/ 1400 – به استحضار می رساند، جلسه مذکور مصوبه نداشت.

جلسه شماره 19– 11/ مهرماه/ 1400 – به استحضار می رساند، جلسه مذکور مصوبه نداشت.

10 اکتبر 2021

جلسه شماره 18– 11/ مهرماه/ 1400 – به استحضار می رساند جلسه مذکور مصوبه نداشت.

جلسه شماره 18– 11/ مهرماه/ 1400 – به استحضار می رساند جلسه مذکور مصوبه نداشت.

10 اکتبر 2021

جلسه شماره 17– 07/ مهرماه/ 1400 – مصوبه شماره 46

جلسه شماره 17– 07/ مهرماه/ 1400 – مصوبه شماره 46

10 اکتبر 2021

46– به استناد نامه شماره 1557 / 1400 / ص  مورخ 10 / 06 / 1400 شهردار محترم؛ به پیوست یک نسخه از تفریغ بودجه ...

جلسه شماره 16– 04/ مهرماه/ 1400 – مصوبات شماره 45

جلسه شماره 16– 04/ مهرماه/ 1400 – مصوبات شماره 45

10 اکتبر 2021

45– به استناد نامه شماره 11/9964مورخ 1400/07/01فرماندار و رئیس محترم هیات تطبیق مصوبات شهرستان البرز؛ در خصوص بند 30 مصوبه جلسه شماره 9 مورخ 1400/06/14جهت ...

جلسه شماره 15 – 31/ شهریور ماه/ 1400 – به استحضار می رساند جلسه مذکور مصوبه ای نداشت.

جلسه شماره 15 – 31/ شهریور ماه/ 1400 – به استحضار می رساند جلسه مذکور مصوبه ای نداشت.

10 اکتبر 2021

جلسه شماره 14– 28/ شهریور ماه/ 1400 – به استحضار می رساند جلسه مذکور مصوبه ای نداشت.

جلسه شماره 14– 28/ شهریور ماه/ 1400 – به استحضار می رساند جلسه مذکور مصوبه ای نداشت.

10 اکتبر 2021

جلسه شماره 13 – 24/ شهریور ماه/ 1400 – مصوبات42 -43 -44

جلسه شماره 13 – 24/ شهریور ماه/ 1400 – مصوبات42 -43 -44

10 اکتبر 2021

42-  مقررگردید؛ باتوجه به موفقیت وعملکرد آقای هادی رمضانی؛ نیروی قبلی دبیرخانه شورای اسلامی شهر، حضور مجدد ایشان در دفتر و دبیرخانه شورای اسلامی شهر ...

جلسه شماره 12– 22/ شهریور ماه/ 1400

جلسه شماره 12– 22/ شهریور ماه/ 1400

10 اکتبر 2021

به استحضارمی رساند جلسه مذکور مصوبه ای نداشت

قالب وردپرس