آرشیو : کمیسیون ها

کمیسیون کشاورزی – 29 مهرماه 1400

کمیسیون کشاورزی – 29 مهرماه 1400

30 اکتبر 2021

موضوع کمیسیون: بررسی پیگیری زمینهای کشاورزی جنب رودخانه غربی مشروح جلسه:  به حول قوه الهی جلسه ای با حضور اعضاء کمیسیون کشاورزی ، شورای کشاورزی ...

کمیسیون حمل و نقل شهری – 21 مهرماه 1400

کمیسیون حمل و نقل شهری – 21 مهرماه 1400

19 اکتبر 2021

موضوع کمیسیون: نصب GPS تاکسی ها مشروح جلسه: به حول قوه الهی با حضور اعضای کمیسیون حمل و نقل و شهردار محترم تشکیل و با ...

کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری – 14 مهرماه 1400

کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری – 14 مهرماه 1400

10 اکتبر 2021

موضوع کمیسیون: بررسی صورت وضعیت قطعی قرارداد 1810/95 مورخ 19 /10/95 شرکت بنا سازان نقشینه مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای ...

کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری – 8 شهریور 1400

کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری – 8 شهریور 1400

25 سپتامبر 2021

موضوع کمیسیون: بررسی لوایح شهرداری مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون عمران و با قرائت قرآن ...

کمیسیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی – 22 تیرماه 1400

کمیسیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی – 22 تیرماه 1400

24 جولای 2021

موضوع کمیسیون:  بررسی مشکلات فرهنگی در هفته حجاب و عفاف مشروح جلسه:  به حول و قوه الهی جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون حقوقی، فرهنگی ...

کمیسیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی – 8  تیرماه 1400

کمیسیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی – 8 تیرماه 1400

24 جولای 2021

موضوع کمیسیون:  بحث و تبادل نظر در خصوص امور فرهنگی شهر فعالین فرهنگی شهر. مشروح جلسه: به حول و قوه الهی جلسه ای با حضور ...

کمیسیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی – 10 خرداد ماه 1400

کمیسیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی – 10 خرداد ماه 1400

24 جولای 2021

موضوع کمیسیون: بحث و تبادل نظر در خصوص امور فرهنگی شهر مشروح جلسه: به حول و قوه الهی جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون حقوقی ...

کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری – 14 تیرماه 1400

کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری – 14 تیرماه 1400

24 جولای 2021

موضوع کمیسیون: لوایح شهرداری مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون عمران و معاون امور مالی شهرداری ...

کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری – 18 خرداد ماه 1400

کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری – 18 خرداد ماه 1400

24 جولای 2021

موضوع کمیسیون: لوایح شهرداری مشروح جلسه: به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری ...

کمیسیون حمل و نقل شهری – 14 تیرماه 1400

کمیسیون حمل و نقل شهری – 14 تیرماه 1400

24 جولای 2021

موضوع کمیسیون: افزایش کرایه تاکسی های خطی مشروح جلسه: به حول و قوه الهی جلسه کمیسیون حمل و نقل شورا با حضور اعضای محترم کمیسیون ...

کمیسیون ورزش و جوانان – 4  تیرماه 1400

کمیسیون ورزش و جوانان – 4 تیرماه 1400

24 جولای 2021

موضوع کمیسیون: بحث و تبادل نظر در خصوص پیگیری ساختمان مجموعه ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی مشروح جلسه: به حول قوه الهی جلسه ای ...

کمیسیون حمل و نقل شهری – 5 خرداد 1400

کمیسیون حمل و نقل شهری – 5 خرداد 1400

27 مه 2021

بسم الله الرحمن الرحیم به حول و قوه الهی در مورخ 5 خرداد 1400 جلسه کمیسیون حمل و نقل شورا با حضور اعضای محترم کمیسیون ...

کمیسیون ورزش و جوانان – 1 خرداد 1400

کمیسیون ورزش و جوانان – 1 خرداد 1400

24 مه 2021

بسم الله الرحمن الرحیم به حول و قوه الهی در مورخ 1 خرداد 1400 جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون ورزش و جوانان شورای ...

کمیسیون ورزش و جوانان – 28 اردیبهشت 1400

کمیسیون ورزش و جوانان – 28 اردیبهشت 1400

24 مه 2021

بسم الله الرحمن الرحیم به حول و قوه الهی در مورخ 28 اردیبهشت 1400 جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون ورزش و جوانان شورای ...

کمیسیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی – 28 اردیبهشت 1400

کمیسیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی – 28 اردیبهشت 1400

24 مه 2021

بسم الله الرحمن الرحیم به حول و قوه الهی در مورخ 28 اردیبهشت 1400 جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون حقوقی ، فرهنگی و اجتماعی ...

قالب وردپرس