نامه شماره م.ش 1672 مرکز جهاد کشاورزی بخش محمدیه،با توجه به مشاهده سنین مختلف پوره سن گندم در مزارع ضرورت دارد به گندمکاران آن روستا به نحو مطلوب اطلاع رسانی گردد از تاریخ 97/3/5 لغابت 97/3/15 نسبت به سمپاشی مزارع خود بخصوص مزارعی که در آن سمپاشی علیه سن مادر صورت نگرفته اقدام عاجل بعمل آورند . دقت در رعایت زمان سمپاشی علیه آفت سن مهمترین عامل کنترل آن محسوب می گردد. بدیهی است هرگونه تعلل (کوتاهی) در سمپاشی علیه آفت پوره سن که منجر به سن زدگی محصول گردد قابل پذیرش نبوده و مسئولیت عواقب ناشی از خسارت آن بر عهده خود کشاورز خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.