بسم الله الرحمن الرحیم

با استناد به ماده 18 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 تنقیحی 96/05/14 و ماده1 دستورالعمل شرح وظیفه هیات رئیسه و سخنگوی شوراهای اسلامی بخش،شهر،شهرستان و عالی استانها مصوب1385/12/10 شورای عالی استانها و تبصره و بند ز ماده3 دستورالعمل شرح وظایف،ترکیب،تعداد و چگونگی اداره کمیسیون های شوراهای اسلامی شهر ،شهر ،شهرستان و عالی استانها مصوب1385/12/10 شورای عالی استانها و تبصره1 ماده100 (الحاقی 1345/11/27 و اصلاحی 1355/5/17) و تبصره10 ماده100 (الحاقی 1358/6/27 ) و ماده 77 (اصلاحی 1345/11/27 و 1392/3/11 ) قانون شهرداری،جلسه انتخاب هیات رئیسه جدید شورای اسلامی شهر شریفیه در روز چهارشنبه مورخ 29 / 05 / 1399  در ساعت 18 عصر در دفتر شورای اسلامی شهر شریفیه برگزار گردید.

بر طبق مصوبه 649 شورای اسلامی شهر شریفیه:

آقای احمد قدوسیان با اکثریت آراء بعنوان رئیس شورا انتخاب گردیدند.

آقای حسن بهتویی با اتفاق آراء بعنوان نائب رئیس شورا انتخاب گردیدند.

آقای آیت نظری اصل بعنوان منشی با اکثریت آراء انتخاب گردیدند

آقای آیت نظری اصل با اتفاق آراء بعنوان سخنگوی شورای اسلامی شهر شریفیه انتخاب گردیدند.

بر طبق مصوبه 650 شورای اسلامی شهر شریفیه:

آیت نظری اصل بعنوان نماینده شورا در کمیسیون تبصره1 ماده100(بدوی) قانون شهرداری و نماینده شورا در کمیسیون تحویل قانون شهرداری با اتفاق آراء انتخاب گردیدند.

احمد قدوسیان بعنوان نماینده شورا در کمیسیون ماده77 قانون شهرداری با اتفاق آراء انتخاب گردیدند و همچنین نماینده شورا در کمیسیون ماده5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  با اکثریت آراء انتخاب گردیدند.

حسن بهتویی بعنوان نماینده شورا در کمیسیون تبصره10 ماده100(تجدید نظر) قانون شهرداری با اتفاق آراء انتخاب گردیدند.

بر طبق مصوبه 652 شورای اسلامی شهر شریفیه:

به استناد تبصره2 ماده3 دستورالعمل شرح وظایف ترکیب اداره کمیسیونهای شورای اسلامی شهر ، اعضای محترم کمیسیون های شورا به شرح ذیل می باشد:

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری:آقای آیت نظری اصل، حسن بهتویی، آقای علی اکبر کرمی با اتفاق آراء انتخاب گردیدند.

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان:آقای حیدر محمد حسن لی،آقای حسن بهتویی،آقای آیت نظری اصل با اتفاق آراء انتخاب گردیدند.

اعضای کمیسیون حمل و نقل: علی اکبر کرمی، آقای حسن بهتویی، آقای آیت نظری اصل با اتفاق آراء انتخاب گردیدند.

اعضای کمیسیون ورزش و جوانان: آقای حسن بهتویی، آیت نظری اصل، آقای احمد قدوسیان با اکثریت آراء انتخاب گردیدند.

اعضای کمیسیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی:آقای احمد قدوسیان، آقای آیت نظری اصل ،آقای حسن بهتویی با اتفاق آراء انتخاب گردیدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.