بسم الله الرحمن الرحیم

در جلسه شماره 90 مورخ 28 خرداد 1397 اعضای محترم شورای اسلامی شهر در خصوص بررسی تفریغ بودجه سال 1396 شهرداری شهر شریفیه با حسابداران معتمد آقایان مکاری و حکمی بحث و تبادل نظر نمودند که مشروح آن بر طبق بند 12 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر که مقرر می دارد تصویب بودجه،اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آئین نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر می باشد.تفریغ از نظر لغوی یعنی فارغ ساختن و تفریغ بودجه در اصطلاح مالی فراغت از بودجه و یا نتیجه اجرای بودجه است.تفریغ بودجه،نتیجه نهایی نظارت بعد از خرج است.تفریغ بودجه گزارشی است درباره مقایسه عملکرد منابع (درآمدها) و مخارج(هزینه ها) شهرداری در طول سال مالی با ارقام بودجه مصوب که طبق قانون تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد.تفریغ بودجه به فرآیند تسویه بودجه و اجرای آن از طریق تطبیق اطلاعات صورتحساب عملکرد تهیه شده توسط شهرداری با بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن اطلاق می شود و همچنین بر طبق بند 30 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر مقرر می دارد نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها،موسسات،شرکت های وابسته و تابعه شهرداری، و حفظ سرمایه دارایی ها،اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری های لازم بر اساس مقررات قانونی و همچنین تبصره 2 بند 30 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر مقرر می دارد شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.و همچنین بر طبق ماده9 آئین نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور مقرر می دارد حسابرسی و ممیزی از حسابهای هزینه ای شورا با انتخاب حسابرس رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی منتخب شورا انجام خواهد شد که بحث و تبادل نظر نمودند که در بند شماره 277 همین صورتجلسه در خصوص نامه شماره ۲۶/۱۳۰۵ مورخ ۹۷/۲/۳۰ شهردار محترم:تفریغ بودجه عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ این شهرداری با در آمدی بالغ بر ۶۵/۷۷۲/۹۱۵/۹۵۳ تقدیم می گردد.تفریغ بودجه ارائه شده در سه بخش وظیفه خدمات اداری به مبلغ ۶/۷۰۱/۳۵۱/۳۳۱ ریال وظیفه خدمات شهری به مبلغ ۲۵/۱۲۵/۴۰۳/۱۸۸ ریال بخش وظیفه عمران شهری به مبلغ ۳۰/۸۵۰/۵۰۵/۲۷۷ ریال که با رعایت موضوع ماده ۶۸ قوانین و مقررات شهرداری تهیه و تنظیم گردیده است،اعضای محترم شورای اسلامی شهر با کلیات تفریغ بودجه سال 1396 شهرداری شریفیه موافقت نمودند.ضمناً مقرر گردید نتیجه نهایی پس از ارائه گزارش حسابرس رسمی وفق مقررات رسیدگی نهایی صورت پذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.