تصویب کلیات تفریغ بودجه سال ۱۳۹7 شهرداری شریفیه
بسم الله الرحمن الرحیم
در جلسه شماره 162 مورخ 17 تیر ۱۳۹8 اعضای محترم شورای اسلامی شهر در خصوص بررسی تفریغ بودجه سال ۱۳۹7 شهرداری شهر شریفیه بحث و تبادل نظر نمودند که مشروح آن بر طبق بند ۱۲ ماده ۸۰ وظایف شورای اسلامی شهر که مقرر می دارد تصویب بودجه،اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آئین نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر می باشد.تفریغ از نظر لغوی یعنی فارغ ساختن و تفریغ بودجه در اصطلاح مالی فراغت از بودجه و یا نتیجه اجرای بودجه است.تفریغ بودجه،نتیجه نهایی نظارت بعد از خرج است.تفریغ بودجه گزارشی است درباره مقایسه عملکرد منابع (درآمدها) و مخارج(هزینه ها) شهرداری در طول سال مالی با ارقام بودجه مصوب که طبق قانون تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد.تفریغ بودجه به فرآیند تسویه بودجه و اجرای آن از طریق تطبیق اطلاعات صورتحساب عملکرد تهیه شده توسط شهرداری با بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن اطلاق می شود و همچنین بر طبق بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون وظایف شورای اسلامی شهر مقرر می دارد نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها،موسسات،شرکت های وابسته و تابعه شهرداری، و حفظ سرمایه دارایی ها،اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری های لازم بر اساس مقررات قانونی و همچنین تبصره ۲ بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون وظایف شورای اسلامی شهر مقرر می دارد شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.و همچنین بر طبق ماده۹ آئین نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور مقرر می دارد حسابرسی و ممیزی از حسابهای هزینه ای شورا با انتخاب حسابرس رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی منتخب شورا انجام خواهد شد که بحث و تبادل نظر نمودند که در بند شماره ۲۷۷ همین صورتجلسه در خصوص نامه شماره ۲۶/۳۸۱۲ مورخ ۹۸/۴/۶ شهردار محترم،تفریغ بودجه سال مالی ۱۳۹۷ این شهرداری با درآمدی بالغ بر ۶۸/۶۴۲/۰۲۸/۱۸۴ ریال در سه بخش وظیفه خدمات اداری به مبلغ ۵/۲۰۵/۱۶۵/۹۶۱ ریال،وظیفه خدمات شهری به مبلغ ۲۶/۶۰۰/۵۹۵/۳۸۹ ریال،بخش وظیفه عمران شهری به مبلغ ۳۷/۹۵۳/۸۶۶/۶۴۹ ریال که پس از بحث و بررسی دقیق و کارشناسی در کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری، هیات رئیسه و جلسات رسمی صحن شورا با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت،ضمناً نتیجه نهایی پس از ارائه گزارش حسابرس رسمی وفق مقررات رسیدگی نهایی صورت پذیرد.

IMG_1636

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.