بسم الله الرحمن الرحیم

اعضای محترم شورای اسلامی شهر در خصوص بررسی تفریغ بودجه سال 1396 شهرداری شهر شریفیه با حسابداران معتمد آقایان مکاری و حکمی بحث و تبادل نظر نمودند که مشروح آن بر طبق بند 12 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر که مقرر می دارد تصویب بودجه،اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آئین نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر می باشد.تفریغ از نظر لغوی یعنی فارغ ساختن و تفریغ بودجه در اصطلاح مالی فراغت از بودجه و یا نتیجه اجرای بودجه است.تفریغ بودجه،نتیجه نهایی نظارت بعد از خرج است.تفریغ بودجه گزارشی است درباره مقایسه عملکرد منابع (درآمدها) و مخارج(هزینه ها) شهرداری در طول سال مالی با ارقام بودجه مصوب که طبق قانون تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد.تفریغ بودجه به فرآیند تسویه بودجه و اجرای آن از طریق تطبیق اطلاعات صورتحساب عملکرد تهیه شده توسط شهرداری با بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن اطلاق می شود و همچنین بر طبق بند 30 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر مقرر می دارد نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها،موسسات،شرکت های وابسته و تابعه شهرداری، و حفظ سرمایه دارایی ها،اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری های لازم بر اساس مقررات قانونی و همچنین تبصره 2 بند 30 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر مقرر می دارد شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.و همچنین بر طبق ماده9 آئین نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور مقرر می دارد حسابرسی و ممیزی از حسابهای هزینه ای شورا با انتخاب حسابرس رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی منتخب شورا انجام خواهد شد بحث و تبادل نظر گردید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.