مدیریت بحران2

جلسه با آقای زاهدپور مدیرکل محترم مدیریت بحران استانداری قزوین با حضور آقای عسکری فرماندار محترم شهرستان البرز