بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه ی الهی در مورخ 11 تیر 98 جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه با حضور اعضاء و دبیر محترم هیات رئیسه شورای اسلامی شهر برگزار گردید.جلسه با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی آغاز شد.سپس دستور جلسه توسط دبیر محترم هیات رئیسه جناب آقای رمضانی قرائت گردید.
آقای احمد قدوسیان شهادت آیت الله صدوقی را تسلیت گفتند و به برخی از اقدامات ایشان در دوران قبل و بعد از انقلاب اشاره نمودند.ایشان با استناد به بند6 ماده2 دستورالعمل شرح وظايف هيأت رئيسه شوراهاي اسلامي شهر که مقرر می دارد همكاري با رئيس شورا در نظارت بر حسن اجراي آيين نامه داخلي، قانون و مقررات در جلسات شورا از وظایف اعضای هیات رئیسه می باشد خواستار همکاری و همفکری در نظارت بر حسن اجرای آئین نامه داخلی،قانون و مقررات شدند.
آقای قدوسیان با استناد به بندهای 8 و 10 و 12 ماده80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات که مقرر می دارد تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزرات کشور و همچنین با استناد به ماده 71 قانون شهرداری که مقرر می دارد شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید و همچنین با استناد به ماده67 قانون شهرداری که شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به شورای اسلامی شهر پیشنهاد نماید و شورای اسلامی شهر نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال‌آن را رسیدگی و تصویب کند و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به شورای اسلامی شهر تسلیم و شورای اسلامی شهر نیز‌ باید تا آخر خرداد ماه آن را رسیدگی و تصویب نماید. و همچنین با استناد به ماده 79 قانون که مقرر می دارد که شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به شورای اسلامی شهر شهر تسلیم کند قرائت نمود.
سپس آقای آیت نظری اصل در خصوص تفریغ بودجه سال97 شهرداری و گزارش شش ماهه دوم سال 97 شهرداری توضیحات کامل را ارائه نمودند.
آقای حسن بهتویی نیز با مقایسه نیروی انسانی شهرداری شریفیه با شهرداری های همجوار به کمبود نیروی اداری و خدماتی در شهرداری شریفیه اشاره نمودند و خواستار افزایش نیروی اداری و خدماتی در شهرداری شدند.
حاضرین در جلسه در خصوص تفریغ بودجه سال97 شهرداری و گزارش شش ماهه دوم سال 97 شهرداری بحث و تبادل نظر نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.