بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه ی الهی در مورخ 10 مهر 98 جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه با حضور اعضاء محترم هیات رئیسه شورای اسلامی شهر،جناب آقای دکتر هاشمی شهردار محترم شریفیه برگزار گردید.
آقای احمد قدوسیان ضمن تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر حسین هاشمی شهردار محترم بخاطر تألیف برنامه توسعه راهبردی شهر شریفیه تا سال 1414 خواستار مطالعه و همفکری بیشتر اعضای محترم شورا مخصوصاً هیات رئیسه شورا با متخصصین این حوزه شدند
آقای آیت نظری اصل از اعضای محترم شورا به جهت مطالعه و بررسی لازم در خصوص برنامه توسعه راهبردی شهر شریفیه که حدود دو ماه به طول انجامید تشکر نمودند و خواستار مطالعه دوباره شدند.
آقای حسن بهتویی فصول 8 گانه برنامه توسعه راهبردی شهر شریفیه تا سال 1414 را کاربردی و لازم دانستند و از اعضای محترم شورای اسلامی شهر خواستار کمک و حمایت به شهردار محترم و پرسنل خدوم ایشان در خصوص اجرای غالب این برنامه توسعه راهبردی شهر شدند.
آقای قدوسیان ضمن دقت نظر در سوالات همکاران شورا خواستار دوباره خوانی طرح راهبردی با طرح جامع شدند و به برنامه توسعه راهبردی شهر شریفیه تا سال 1414 در قالب 8 فصل اشاره نمودند و به فرایند تهیه برنامه توسعه راهبردی در شهر شریفیه در فصل پنجم در بحث راهبردهای چهارگانه بر اساس تحلیل سوات(swot) که عبارتند از راهبرد انطباقی-راهبرد تهاجمی-راهبرد دفاعی و راهبرد اقتضائی ،که این چهار راهبرد بعضاً راهبرد ترکیبی هم می شود که به بررسی نقاط قوت ها و نقاط ضعف ها و نقاط فرصت ها و نقاط تهدیدها می پردازد که نقاط قوت 15 مورد می باشد از قبیل برخورداری از تنوع اقلیمی و اکو سیستمی مطلوب و نقاط ضعف آن 40 مورد است از قبیل عدم توزیع مناسب مراکز بهداشتی و درمانی در شهر و فقدان درمانگاه شبانه روزی و نقاط فرصت های آن 17 مورد می باشد از قبیل وجود مراکز آموزش عالی و برخورداری از سیستم جمع آوری فاضلاب در شهر و نقاط تهدیدهای آن 29 مورد می باشد از قبیل افزایش فشارهای وارده به محیط زیست و گسترش فقر و محروم ماندن بافت فرسوده و فقیر نشین و نبود سیستم تصفیه فاضلاب شهری و ضعف مشارکت مردمی در حفظ و نگهداری خدمات شهری می باشد.
در ادامه بند ز ماده3 دستورالعمل اداره کمیسیون های شورای اسلامی را در جلسه قرائت و توضیحاتی ارائه نمودند و در این خصوص اعضای هیات رئیسه شورا بحث و تبادل نظر نمودند.
درپایان نامه دعوت از استاندار محترم جهت بازدید از سطح شهر و افتتاح پروژه ها توسط شورا و شهردار قرائت گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.