306- مقرر گردید به استناد ماده8 آئین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی مصوب 84/9/2 هیات وزیران با اصلاحات بعدی و (الحاقی بموجب تصویب نامه شماره 109494/ت 51736ه مورخ 1394/8/21 هیات وزیران) شوراها می توانند برطبق ردیف3 ماده6 همین آئین نامه به هریک از اعضای شورای اسلامی شهر به صورت سالیانه یکبار و در سقف یک ماه پاداش پرداخت نمایند که در جلسه مطرح و با توجه به تامین اعتبار آن در بودجه شورای اسلامی شهر سال 1397،مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.