323- مقرر گردید بمنظور اجرایی نمودن مفاد 18 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/03/01 تنقیحی 96/05/14 تعیین هیت رئیسه جدید برگزار گردید و آقای احمد قدوسیان با اکثریت آراء به عنوان رییس شورا و آقای حسن بهتویی با اکثریت آراء به عنوان نائب رئیس شورا و آقای آیت نظری اصل به عنوان منشی شورا و آقای احمد قدوسیان با اکثریت آراء به عنوان سخنگوی شورا انتخاب گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.