340- ماموریت شهردار محترم به مدت یک روز از تاریخ 97/7/3 لغایت 97/7/3 به سازمان شهرداری ها در استان تهران به استناد تبصره 1 ماده8 آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 1370/3/19 مورد تصویب اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.