341- نامه شماره 26/5565 مورخ 97/7/11 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد با توجه به درخواست شماره 4191 مورخ 97/5/30 فرمانده حوزه مقاومت شهید مطهری بر مشکل مسکن پدر بزرگوار شهید گرانقدر و شرایط نابسامان خانواده ایشان این شهرداری در نظر دارد نسبت به اجاره ساختمان یکباب ساختمان مسکونی به مدت یک سال از مورخ 97/7/14 لغایت 98/7/14 با اعتباری بالغ بر 80/000/000 ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 4 ردیف 20401 اقدام نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد. در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
342- بازگشت به نامه 5566/11 مورخ 97/7/5 فرماندار محترم شهرستان البرز،با موضوع رای هیات محترم تطبیق شهرستان البرز در خصوص بند 339 صورتجلسه 119 شورای اسلامی شهر شریفیه در اجرای برنامه های هفته دفاع مقدس که از محل ماده5 تامین و پرداخت گردد با توجه به نامه شماره 26/5671 مورخ 97/7/14 شهردار محترم که اعلام میدارد منابع مالی ماده5 شهرداری بسیار محدود بوده و پیش بینی صورت گرفته در صورت هزینه کرد حتی کمتر از میزان عملکرد واقعی خواهد بود که شهرداری تنها از محل لایحه ارسال قادر به پرداخت هزینه مذکور خواهد بود در جلسه مطرح و پرداخت از ماده 17 ردیف 417702 مورد تصویب شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

343- مقرر گردید مبلغ 2/000/000 ریال از بودجه شورا ردیف 4301 کمک به افراد بی بضاعت جهت کمک به احدی از شهروندان با توجه به مشکلات عدیده مالی و اقتصادی پرداخت گردد.
344- نامه شماره 26/5568 مورخ 97/7/11 شهردار محترم،با عنایت به پیشنهاد واحد اداری،مبنی بر تقدیر از تعدادی از کارکنان این شهرداری در نظر دارد با استناد به ماده 11 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال97 نسبت به پرداخت پاداش به4 نفر از کارکنان با اعتباری بالغ بر 79/453/678 ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری و اداری ماده1 ردیف 211 اقدام نماید. بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد. در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
345- نامه شماره شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد نسبت به ترمیم جداول میدان امام خمینی(ره) تا شهید بهشتی و میدان امام خمینی(ره) تا میدان شهدا با اعتباری بالغ بر 800/000/000 ریال از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری برنامه 303000 از طریق استعلام بهاء اقدام نماید. ضمناً اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد. در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
346- نامه شماره 26/5669 مورخ 97/7/14 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد نسبت به پرداخت حق الزحمه اعضای کمیته انطباق در سال 97 طبق دستورالعمل ماده4 آئین نامه اجرایی ماده (90) قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بر اساس در خواست های ارسالی از فرمانداری شهرستان البرز اقدام نماید. بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد. در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.