347- ماموریت شهردار محترم به مدت یک روز جهت شرکت در همایش قیر در استان تهران که به جانشینی محمد شعبانی به استناد تبصره ۱ ماده۸ آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۳۷۰/۳/۱۹ به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای محترم شورای اسلامی قرار گرفت.

348-تقدیر از دانش آموزان ممتاز کارکنان شهرداری با اهداء کارت هدیه با اعتباری بالغ بر 26/000/000 ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری و اداری ماده5 ردیف 205505 به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای محترم شورای اسلامی قرار گرفت.

*پیرو نامه شماره شماره 6546/11 مورخ 97/08/09 فرماندار محترم شهرستان البرز با موضوع رای هیات تطبیق مصوبه فوق به دلیل عدم رعایت ماده 68 قانون شهرداری ملغی گردید.رجوع شود به مصوبه شماره 364 شورای اسلامی شهر شریفیه.*

349-فاز اول اتوماسیون اداری،خرید تجهیزات با اعتباری بالغ بر 1/300/000/000 ریال از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری برنامه ردیف 301 به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای محترم شورای اسلامی قرار گرفت.

*پیرو نامه شماره شماره 6546/11 مورخ 97/08/09 فرماندار محترم شهرستان البرز با موضوع رای هیات تطبیق مصوبه فوق به دلیل عدم رعایت ماده 68 قانون شهرداری ملغی گردید.رجوع شود به مصوبه شماره 365 شورای اسلامی شهر شریفیه.*

350-تعمیر،نگهداری و ساخت پل فلزی خیابان شهید رجایی خرید بصورت استعلام بهاء با اعتباری بالغ بر 400/000/000 ریال از محل اعتبارات عمران شهری برنامه 303000 به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای محترم شورای اسلامی قرار گرفت.

*پیرو نامه شماره شماره 6546/11 مورخ 97/08/09 فرماندار محترم شهرستان البرز با موضوع رای هیات تطبیق مصوبه فوق به دلیل عدم رعایت ماده 68 قانون شهرداری ملغی گردید.رجوع شود به مصوبه شماره 366 شورای اسلامی شهر شریفیه.*

351- مقرر گردید جلسات رسمی شورا روزهای چهارشنبه برگزار گردد و روزهای شنبه یا دوشنبه دعوت یا دیدار با مسئولین کشوری،استانی و شهرستانی و بخشی جهت پیگیری مشکلات شهری انجام پذیرد که آقای حسن بهتویی نماینده شورا جهت این امر انتخاب می شوند که به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای محترم شورای اسلامی قرار گرفت.

352- مقرر گردید مبلغ 50/000/000 ریال از بودجه شورا به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.

353- صورت جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1397 شهرداری شریفیه با درآمدی بالغ بر 28/809/390/630 ریال در سه بخش وظیفه خدمات اداری به مبلغ 2/157/842/048 ریال،بخش وظیفه خدمات شهری به مبلغ 11/564/298/288 ریال،بخش وظیفه عمران شهری به مبلغ 8/220/557/302 ریال به اتفاق آراء مورد تایید و تصویب اعضای محترم شورای اسلامی قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.