367- نامه شماره 26/6232 مورخ 97/8/1 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد بابت اقامه نماز جماعت توسط آقای شیخ روح الله آقاجانیان ماهیانه مبلغ 4/000/000 ریال از مهر 1397 به مدت یکسال به عنوان حق الزحمه از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده5 پرداخت و هزینه نماید.در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
368- نامه شماره 26/6925 مورخ 97/8/23 شهردار محترم،با توجه به اعمال کسورات بیمه ای بر قراردادهای مشاوره ای،پیرو لایحه ارسالی به شماره 6231 مورخ 97/8/1 شهرداری در نظر دارد با اعتباری بالغ بر 300/000/000 ریال نسبت به استفاده از خدمات مشاوره ای به مدت یکسال از مورخ 97/8/1 در زمینه های،آموزش کادر فنی و نظارت بر پیمان و تهیه متره و اسناد مناقصه،بررسی و تصویب طرح های شهرداری،شرکت در جلسات کمیسیون تحویل موقت و قطعی و … از طریق استعلام بهاء از محل اعتبارات پروژه های عمرانی اقدام نماید.حال با عنایت به ظوابط اعلام شده از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کل کشور،(بند8 فرم شماره 2 ن 1392 مربوط به واگذاری انجام وظایف و فعالیت های قابل واگذاری به شرکت ها از طریق مناقصه به منظور رعایت تشریفات مناقصه)، بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد. در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
369- نامه شماره 26/6957 مورخ 97/8/23 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد باتوجه به درخواست ریاست محترم اداره بهزیستی شهرستان البرز نسبت به خریداری و تهیه یک دستگاه میز پینگ پنگ جهت اهداء به مرکز طلوع دوباره شریفیه به مبلغ حداکثر 7/000/000  ریال از محل اعتبارات جاری ماده 17 ردیف 417701 اقدام نماید. در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
370-نامه شماره 26/9/6926 مورخ 97/8/23 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد به منظور ترمیم جداول باقی مانده شهر با اعتباری بالغ بر 750/000/000 ریال از محل اعتبارات عمران شهری برنامه 303000 از طریق انعقاد متمم قرارداد 25/26/2030 مورخ 97/3/20 شرکت کیفیت گستر پردیسان(بانرخ قرارداد مذکور) از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری هزینه نماید. بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد. در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

371- مقرر گردید مبلغ 40/000/000 ریال از بودجه شورا به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.