386- نامه شماره 26/7954 مورخ 97/9/21 شهردار محترم،با عنایت به درخواست واحد شهرسازی مبنی بر فروش زمین بن بست لاله9،این شهرداری در نظر دارد نسبت به فروش و واگذاری دو قطعه زمین به متراژهای 38/82 و 37/80 متر مربع که بخش انتهایی کوچه بن بست بوده و بر اساس بند6 ماده96 قانون شهرداری ها جز اموال عمومی تلقی می گردد،از طریق مزایده و بر اساس قیمت پایه کارشناسی اقدام نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد. که در کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری مورد بررسی و تصویب قرار گرفته بود در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی قرار گرفت.
387- نامه شماره 26/8220 مورخ 97/9/28 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد به منظور اجرای فاز اول ساختمان کتابخانه شهر شریفیه (اجرای فوندانسیون)؛با اعتباری بالغ بر 1/500/000/000 ریال از محل اعتبارات عمران شهری برنامه 306000 (بصورت امانی خرید مصالح با شهرداری و اجراء بصورت دستمزدی) از محل اعتبارت وظیفه عمران شهری از طریق استعلام بهاء اقدام نماید.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی قرار گرفت.
388- مقرر گردید مبلغ 2/000/000 ریال از بودجه شورا ردیف 4301 کمک به افراد بی بضاعت جهت کمک به خانم طاهره سمسارها احدی از شهروندان که دچار مشکلات فراوان می باشد پرداخت گردد.

389- مقرر گردید مبلغ 50/000/000 ریال از بودجه شورا به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.