398- ماموریت شهردار محترم با موضوع همایش کشاورزی در بوستان گفتگو شهر تهران در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
399- نامه شماره 26/9275 مورخ 97/10/29 شهردار محترم،پیرو مصوبه شماره 1817 مورخ 97/09/27 در خصوص تمدید قرار داد شماره 7116/26/25 مورخ 95/08/30 سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین تا پایان سال جاری نظر به اینکه تمدید قرار مذکور بیشتر از 25% مبلغ اولیه قرار داد می باشد. این شهرداری در نظر دارد با اعتباری بالغ بر 1/000/000/000  ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده5 از طریق انعقاد متمم قرار داد 7116/26/25 مورخ 96/08/30 سازمان همیاری شهرداری های استان)با همان شرایط قرارداد مذکور) از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری هزینه نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و به اتفاق آراء به کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری ارجاع داده شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.