403- مقرر گردید مبلغ 50/000/000 ریال از بودجه شورا به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.

404-  نامه شماره 26/10240 مورخ 97/11/24 شهردار محترم،با توجه به درخواست شماره 9534 مورخ 97/11/06 آقای علی جهانگیری(پدر گرانقدر سه شهید) مبنی بر اینکه نامبرده اقدام به خرید یک باب ساختمان مسکونی جهت خانواده نیازمند خانم هدیه شیر محمدی نموده است،این شهرداری در نظر دارد در این امر خیرخواهانه مشارکت نموده و نسبت مساعدت مالی جریمه کمیسیون بدوی ماده صد پرونده ملکی 5750 بنام خانم هدیه شیر محمدی دینه رودی به مبلغ 3/688/740 ریال از محل ماده 17 ردیف 417703 اقدام نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

405- نامه شماره 26/10241 مورخ 97/11/24 شهردار محترم،با توجه به درخواست شماره 2001 مورخ 97/10/27 امور ورزش و جوانان شهر شریفیه در خصوص برگزاری برنامه های ورزشی دهه فجر سال97 این شهرداری در نظر دارد جهت مشارکت و مساعدت مالی در انجام مسابقات ورزشی از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده17 مبلغ 29/000/000 ریال پرداخت نماید. بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.