406- مقرر گردید مبلغ 7/000/000 ریال از بودجه شورا جهت تنظیم بودجه سال98 شورای اسلامی شهر شریفیه به آقای سعید رشوند پرداخت گردد.

407- نامه شماره 26/10312 مورخ 97/11/25 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد پیرو درخواست شماره 9649 مورخ 97/11/09 مالک پرونده ملکی شماره 361،نسبت به تملک حدود 68/70متر مربع،زمین به آدرس خیابان لاله زار کوچه لاله9،برابر (کروکی پیوست) به مالکیت آقای مرتضی عبدالله پور،و تهاتر آن با معاوضه زمین به متراژ 38/83 متر مربع بر اساس قیمت کارشناسی،از محل برنامه 301000 ردیف طرح تملک اراضی مورد نیاز و کسر مبلغ باقیمانده زمین به متراژ29/87 مترمربع از هزینه های عوارض صدور پروانه ساخت ملک مذکور اقدام نماید. بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

408- نامه شماره 26/9737 مورخ 97/11/10 شهردار محترم،بودجه پیشنهادی شهرداری در سال 1398 با درآمدی بالغ بر 108/692/000/000 ریال ارسال می گردد از درآمدهای پیش بینی شده مبلغ 46/692/000/000 ریال اختصاص به اعتبارات جاری و مبلغ 62/000/000/000 ریال اختصاص به اعتبارات عمرانی دارد که با رعایت موضوع ماده68 قوانین و مقرارت شهرداری معادل 43% به هزینه های جاری و 57% به هزینه های عمرانی اختصاص یافته است. در جلسه مطرح و کلیات آن به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.